wszystko.pl

Nie masz konta?
Zarejestruj się lub Zaloguj

W czym możemy Ci pomóc?

Wyroby medyczne

Na wszystko.pl można sprzedawać wszystkie produkty, które są dopuszczone przez prawo do sprzedaży internetowej. Na Tobie, jako sprzedawcy, spoczywa obowiązek dopilnowania, by publikowane oferty były zgodne z prawem. Np. jeśli oferujesz do sprzedaży wyroby medyczne musisz spełniać określone obowiązki.

Jeśli sprzedajesz wyroby medyczne, jesteś ich dystrybutorem. W związku z tym masz określone obowiązki. Przed rozpoczęciem sprzedaży wyrobów medycznych na naszej Platformie zapoznaj się z przepisami, w tym dotyczącymi obowiązków dystrybutora, wymienionymi w:

Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych obowiązków dystrybutora, o których powinieneś pamiętać, jeśli sprzedajesz wyroby medyczny.

Obowiązkiem dystrybutora jest w szczególności sprawdzenie, czy:

 • wyrób posiada znak CE oraz, czy jest dostępna Deklaracja Zgodności;
 • na etykiecie i instrukcji używania są informacje w języku wymaganym przez dany kraj;
 • dane importera są podane na wyrobie lub w dokumencie towarzyszącym;
 • producent nadał wyrobowi kod UDI.

Na dystrybutorów nałożono też odpowiedzialność za zgodność i bezpieczeństwo wyrobów i w związku z tym mają obowiązek:

 • wstrzymać udostępnianie wyrobów, które mogą nie być zgodne z MDR oraz poinformować o tym producenta i upoważnionego przedstawiciela oraz importera;
 • poinformować krajowy organ nadzorczy o wyrobie, który może być sfałszowany lub stwarza poważne ryzyko;
 • współpracować z producentem, jego upoważnionym przedstawicielem, importerem oraz właściwymi organami w celu zapewnienia zgodności wyrobu lub wycofania z obrotu lub używania.

Dodatkowo dystrybutorzy zobowiązani są do:

 • zapewnienia warunków przechowywania lub transportu zgodnie z instrukcjami producenta;
 • prowadzenia  rejestru reklamacji, wyrobów niezgodnych oraz przypadków wycofania z używania i wycofania z obrotu, a także informowania producenta i upoważnionego przedstawiciela oraz  importera;
 • przekazywania informacji o reklamacjach i podejrzewanych incydentach pochodzących od pracowników służby zdrowia, pacjentów lub użytkowników, do producenta i upoważnionego przedstawiciela oraz  importera.

Przy tworzeniu oferty zawierającej wyroby medyczne prosimy abyś uzupełnił parametr wyrób medyczny (tak/nie), dzięki temu będziemy mieć pewność, że oferowany towar jest wyrobem medycznym. Jeśli nie masz pewności czy dany towar jest wyrobem medycznym sprawdź jego dokumentację lub skontaktuj się z jego producentem. Parametr możesz uzupełnić, gdy wystawiasz ofertę w kilku kategoriach – takich, w których znajduje się najwięcej ofert sprzedaży wyrobów medycznych. W przypadku niektórych kategorii może być on obowiązkowy.

Dodatkowo przy oferowaniu wyrobów medycznych chcielibyśmy aby w treści oferty poza standardowymi danymi dotyczącymi oferty, o których piszemy tutaj, znalazły się dodatkowo:

 • informacja na temat oznakowania wyrobu znakiem CE (jest to deklaracja wytwórcy, że wyrób, który został wprowadzany do obrotu, spełnia wymagania zasadnicze oraz przepisy prawa, normy jakości i bezpieczeństwa dotyczące tego wyrobu),
 • informacja o czterocyfrowym numerze jednostki notyfikowanej (dotyczy wyrobów medycznych, w których ocenie zgodności brała udział jednostka notyfikowana),
 • informacja na temat oznakowania, etykiety i interfejsu użytkownika w języku polskim oraz informację o dołączeniu instrukcji w języku polskim (wyroby medyczne, które trafią na polski rynek, muszą mieć oznakowania i instrukcje używania w języku polskim lub muszą być one wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów),
 • informacja o deklaracji zgodności UE, o ile nie wystąpią wyjątki określone w art. 12 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych.

Pamiętaj, że powyższe informacje mają na celu udzielenie Ci jedynie wskazówek co do tego jak publikować oferty zawierające wyroby medyczne oraz po krótce wskazać jakie masz obowiązki w przypadku oferowania ich do sprzedaży. Na Tobie, jako sprzedawcy, spoczywa wymóg spełnienia wszelkich obowiązków nakładanych przez przepisy prawa oraz dopilnowania, by publikowane oferty były z tymi przepisami zgodne. Pamiętaj, aby w przypadku sprzedaży wyrobów medycznych każdorazowo odpowiednio sklasyfikować produkt jako wyrób medyczny. Jeśli zrobisz to błędnie (na przykład nie oznaczysz produktu parametrem: wyroby medyczne), zastrzegamy sobie możliwość dochodzenia roszczeń w związku z poniesioną szkodą.

Podobne artykuły

Zasady publikacji ofert

Zasady publikacji ofert Na wszystko.pl można sprzedawać wszystkie produkty, które są dopuszczone przez prawo do sprzedaży internetowej. Na Tobie, jako sprzedawcy, spoczywa obowiązek dopilnowania, by publikowane oferty były zgodne z prawem. Jako sprzedawca, handlujący...

Jak wystawisz ofertę?

W celu stworzenia kompletnej oferty, na formularzu wystawiania oferty uzupełnij następujące dane: tytuł oferty, kategorię najniższego poziomu, obowiązkowe parametry przypisane do danej kategorii, cenę brutto, stan magazynowy, co najmniej jedno zdjęcie, opis oferty,...

Masz więcej pytań?

Skontaktuj się z naszym zespołem
Centrum pomocy wszystko.pl

pomoc@wszystko.pl